1Pay - Quick Connect, Pay Flexible | Regulations on payment policy

Payment Policy

News, company info, and communications

นโยบายการชำระ

 

 • รายได้ลูกค้าขั้นสุดท้าย (ย่อ DTE.U): เป็นยอดเงินรวมที่ลูกค้าขั้นสุดท้ายจ่ายค่าบริการ (รวม VAT).
 • รายได้ของฝ่าย A (ย่อ DTA): เป็นยอดเงินรวมที่ลูกค้าขั้นสุดท้ายจ่ายค่าบริการหลังจากหักค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการโทรคมนาคม (รวม VAT).
 • รายได้แบ่งปัน (ย่อ DT): เป็นรายได้ 1pay เริ่มใช้เพื่อปันผลจากบริการที่ 2 ฝ่ายร่วมมือหลังจากหักภาษี VAT (10%). (ในนั้น: DT = DTA / 1,1). ส่วนภาษี VAT 10% 1pay ต้องจ่ายให้กับงบประมาณของรัฐบาล.
 • อัตราปันผลรายได้ที่ฝ่าย B ได้รับ (ย่อ TLB): เป็นอัตราเปอร์เซ็นต์ปันผลรายได้ที่ฝ่าย B ได้รับ.
 • รายได้ของฝ่าย B (ย่อ DTB): เป็นรายได้ฝ่าย B จะได้รับหลังจาดปันผลรายได้. (ในนั้น: DTB = DT*TLB).
 • ยอดเงินฝ่าย B ได้รับ: เป็นรายได้ที่ฝ่าย B ได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย (ตัวอย่าง: ค่าใช้จ่ายแจ้งเปิดรหัส รักษารหัส ภาษีรายได้ส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าส่วนบุคคล...)
 • อัตราปันผลที่ฝ่าย A ได้รับ (ย่อ TLA): เป็นอัตราเปอร์เซ็นต์ปันผลรายได้ที่ฝ่าย A ได้รับ
 • ชำระ: เป็นข้อแนะนำชำระตามรอบการแนะนำชำระ
 • รายได้สิ้นสุดระยะเวลา: เป็นยอดเงินฝ่าย B ได้รับ หลังจากปฏิบัติการตรวจสอบยืนยันผลผลิตและรายได้ยังไม่ชำระ
 • ข้อจำกัดการชำระ: เป็นรายได้อย่างน้อยที่ฝ่าย B ต้องได้รับเพื่อกระทำขั้นตอนชำระ 1pay กำหนดข้อจำกัดการชำระอย่างน้อยเป็น 500.000d (ห้าแสนด่งถ้วน) ส่วนรายได้ที่ยังไม่ได้ชำระจะถูกบวกเพิ่มเข้าวงจรการชำระงวดถัดไป
 • วงจรการตรวจสอบ

+ หน่วยของวงจรการตรวจสอบจะคิดเป็นเดือน นับตั้งแต่ 00 นาฬิกา 00 นาที 00 วินาที วันแรก ถึง 23 นาฬกา 59 นาที 59 วินาที ของวันสุดท้ายของเดือน นาฬิกาที่ใช้ตรวจสอบคิดตามนาฬิกาของระบบ 1pay

+ เวลาเริ่มต้นการตรวจสอบ: คิดตั้งแต่วันที่ลงสัญญา

+ เวลาสิ้นสุดการตรวจสอบ: คิดตั้งแต่วันที่สิ้นสุดสัญญา

+ วงจรการตรวจสอบ: เดือน

+ วงจรบันทึกยืนยันรายได้: เดือน

 • ข้อมูลต้น: เป็นข้อมูลถูกบันทึกในระบบควบคุมของ 1pay
 • ดำเนินงานสำเร็จ: เป็นการดำเนินงานถูกบันทึกว่าสำเร็จในระบบของ 1pay
 • ข้อมูลตรวจสอบ: เป็นข้อมูลที่ดำเนินงานสำเร็จในระบบของ 1pay
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (GTGT): ตามข้อกำหนดปัจจุบันของรัฐบาล
 • ภาษีรายได้ส่วนบุคคล (TNCN): ตามข้อกำหนดปัจจุบันของรัฐบาล

ข้อที่ 2: ข้อบังคับเกี่ยวกับการตรวจสอบ

รายงานการตรวจสอบ: ฝ่าย B สามรถใช้เนื้อหาหน้าประวัติการดำเนินงานหลักเป็นข้อมูลเพื่อตรวจสอบอัพเดทออนไลน์ เมื่อต้องการสามารถพิมพ์จากเนื้อหาที่ขอตรวจสอบที่ตรงกัน ข้อมูลที่ตรวบสอบเพื่อจ่ายล่วงหน้าและชำระคิดตามวงจรดังนี้

 1. ข้อบังคับเกี่ยวกับข้อมูลตรวจสอบ
 1. ตรวจสอบการจ่ายล่วงหน้าตามวงจร 15 วัน

        ข้อมูลตรวจสอบนับตั้งแต่ 00 นาฬิกา 00 นาที 00 วินาที วันที่ 1 ถึง 23 นาฬิกา 59 นาที 59 วินาที วันที่ 15 ของเดือน

 1. ตรวจสอบการชำระตามวงจรเดือน

        ข้อมูลตรวจสอบนับตั้งแต่ 00 นาฬิกา 00 นาที 00 วินาที วันที่ 1 ถึง 23 นาฬิกา 59 นาที 59 วินาที วันสุดท้ายของเดือน

 1. กระบวนการตรวจสอบ

ผู้มีความรับผิดชอบของทั้ง 2 ฝ่ายต้องลงนามในรายงานยืนยันผลผลิต รายได้รอบวงจร: ฝ่าย B ส่งข้อมูลต้นผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์การบันทึกรายละเอียดการดำเนินงานตามวงจรการตรวจสอบให้ฝ่าย A ฝ่าย A ปฏิบัติการตรวจเทียบระหว่างข้อมูลฝ่าย B และข้อมูลบันทึกบนระบบคิดเงิยของฝ่าย A

 • กรณีไม่มีตวามแตกต่างในข้อมูลตรวจสอบ ฝ่าย A ยืนยันข้อมูล จากนั้นฝ่าย B ลงนามและส่งรายงานยืนยันผลผลิต รายได้ให้ฝ่าย A ฝ่าย A ลงนามและส่งกลับซึ่งรายงานยืนยันผลผลิต รายได้ให้ฝ่าย B เพื่อดำเนินขั้นตอนชำระ
 • กรณีความแตกต่างข้อมูลตรวจสอบน้อยกว่าความเบี่ยงเบนที่อนุญาตได้ ข้อมูลต้นเป็นพื้นฐานปันผลรายได้
 • กรณีความแตกต่างข้อมูลตรวจสอบมากกว่าความเบี่ยงเบนที่อนุญาตได้ สองฝ่ายต้องดำเนินตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล หาก 2 ฝ่ายตรวจสอบรายละเอียดแล้วหาสาเหตุไม่พบ ก็ดำเนินการเจรจา ตกลง และตัดสินข้อมูลสุดท้ายบนความปรารถนาดีและความร่วมมือ

ข้อที่ 3: ข้อบังคับเกี่ยวกับวงจรชำระ

รายได้ของฝ่าย B ถูกคิดทันทีหลังจากบริการร่วมมือของฝ่าย B กับ 1pay ผ่านอนุมัติ ฝ่าย B สามารถเลือกวงจรชำระรายได้ที่กล่าวมาอย่างคล่องแคล่วดังนี้

 1. ชำระการจ่ายล่วงหน้าตามวงจร 15 วัน

ชำระการจ่ายล่วงหน้าตามวงจร 15 วัน รายได้ฝ่าย B ต้องได้อย่างน้อย 10 ล้าน / รอบวงจร ในวันที่ 16 ทุกเดือน ลูกค้าต้องดำเนินขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลกับ 1pay ในเว็บไซต์ 1pay.vn หลังจาก 2 ฝ่ายตกลงและยืนยันข้อมูลตรวจสอบ 1pay จะชำระให้ฝ่าย B หลัง 2 วันทำงานนับตั้งแต่ฝ่าย A ได้รับคำร้องขอชำระจากฝ่าย B (ประกอบด้วย รายงานตรวจสอบผลผลิต รายได้ ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม และคำร้องขอชำระ) ยอดเงินจ่ายล่วงหน้านี้ จะถูก 1pay หักตอนท้ายงวดชำระของฝ่าย B

 1. ชำระตามวงจรเดือน

ในวันที่ 1 ถึงวันที่ 5 ทุกเดือน ฝ่าย B ดำเนินขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลกับ 1pay บนเว็บไซต์ 1pay.vn ข้อมูบตรวจาอบถูกนับตั้งแต่ 00 นาฬิกา 00 นาที 00 วินาที วันที่ 1 ถึง 23 นาฬิกา 59 นาที 59 วินาที วันสุดท้ายของเดือน เพื่อชำระรายได้ตามวงจรชำระ 1 เดือน รายได้ของฝ่าย B ต้องได้อย่างน้อยเท่ากับข้อจำกัดการชำระ 500.000 / รอบวงจร หลังจาก 2 ฝ่าย ตกลง และยืนยันข้อมูลตรวจสอบ 1pay จะชำระให้ฝ่าย B หลัง  วันทำการ นับตั้งแต่ฝ่าย A ได้รับคำร้องขอชำระจากฝ่าย B (ประกอบด้วย รายงานตรวจสอบผลผลิต รายได้ ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม และคำร้องขอชำระ) ยอดเงินที่ฝ่าย B ได้รับ เท่ากับรายได้รวมในเดือน หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายล่วงหน้า (หากมี) และยอดที่หักอื่นๆ (หากมี)

สงสัย ร้องเรียน และติดต่อ

เพื่อตอบข้อสงสัย ร้องเรียน หรือติดต่อ แนะนำผู้ประกอบการติดต่อกับ 1 ในเบาะแสข้อมูลดังต่อไปนี้

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท 1pay จำกัด (1PAY.,JSC)

สำนักงาน: บ้าน D1, แถว 15, ตำบล Dinh Cong, อำเภอ Hoang Mai, ฮานอย

สายด่วน: (+84) 90 4669933 - (+84) 90 4253125

โทรศัพท์/แฟ็กซ์: (+84) 4 364 066 27

อิเมลล์: [email protected]

หรือ

ศูนย์ช่วยเหลือที่ http://help.1pay.vn

ช่วยเหลือการชำระ: อิเมลล์: [email protected]